0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXV/232/13 w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXV/233/13 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014TAK pokaż
XXXV/234/13 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.TAK pokaż
XXXV/235/13 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nieodpłatnej i odpłatnej pomocy w zakresie żywienia realizowanej w ramach programu: „Pomoc państwa w dożywianiu”, zasad ustalania odpłatności oraz trybu ich pobierania w 2014roku.TAK pokaż
XXXV/236/13 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2014 roku.TAK pokaż
XXXV/237/13 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Łęczycka integracja” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 RozwóTAK pokaż
XXXV/238/13 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Łęczycy zarządzania nieruchomościami komunalnymi na terenie miasta Łęczyca.TAK pokaż
XXXV/239/13 w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.TAK pokaż
XXXV/240/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca w roku 2014. TAK pokaż
XXXV/241/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013–2020 Gminy Miasta Łęczyca. TAK pokaż
XXXV/242/13 W sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013 r.TAK pokaż
XXXV/243/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 3/5.TAK pokaż
XXXV/244/13 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/199/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy.TAK pokaż
XXXV/245/13 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXXV/246/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl