0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XL/269/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XL/270/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014rTAK pokaż
XL/271/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejksiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014rTAK pokaż
XL/272/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Łęczyca dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie miasta Łęczyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaTAK pokaż
XL/273/14 w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XL/274/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1 i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntuTAK pokaż
XL/275/14 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2014rokTAK pokaż
XL/276/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2014-2018TAK pokaż
XL/277/14 w sprawie rozpatrzeznia skargi na działalność pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl