0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLII/286/14 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020TAK pokaż
XLII/287/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2013rokTAK pokaż
XLII/288/14 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za 2013 rokTAK pokaż
XLII/289/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020 TAK pokaż
XLII/290/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.TAK pokaż
XLII/291/14 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl