0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLVI/311/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.TAK pokaż
XLVI/312/14 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015TAK pokaż
XLVI/313/14 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.TAK pokaż
XLVI/314/14 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015TAK pokaż
XLVI/315/14 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych dożywianiem w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania:"Pomoc państwa w dożywianiu" na lata 2015-2020TAK pokaż
XLVI/316/14 o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania TAK pokaż
XLVI/317/14 w sprawie przedłużenia terminu prac doraźnej komisjiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl