0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XI/49/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014. TAK pokaż
XI/50/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2014. TAK pokaż
XI/51/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015r. TAK pokaż
XI/52/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021.TAK pokaż
XI/53/15 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,TAK pokaż
XI/54/15 w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Łęczyca. TAK pokaż
XI/55/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infrastruktury kolejowej, stanowiących linię kolejową KrośniewicTAK pokaż
XI/56/15 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.TAK pokaż
XI/57/15 podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XI/58/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.TAK pokaż
XI/59/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl