0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIX/098/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca”, TAK pokaż
XIX/099/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015TAK pokaż
XIX/100/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015TAK pokaż
XIX/101/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015TAK pokaż
XIX/102/15 w sprawie uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021. TAK pokaż
XIX/103/15 w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. TAK pokaż
XIX/104/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.TAK pokaż
XIX/105/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. TAK pokaż
XIX/106/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.TAK pokaż
XIX/107/15 w sprawie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.TAK pokaż
XIX/108/15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. TAK pokaż
XIX/109/15 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. TAK pokaż
XIX/110/15 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.TAK pokaż
XIX/111/15 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016.TAK pokaż
XIX/112/15 w sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustaTAK pokaż
XIX/113/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl