0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVIII/215/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXXVIII/216/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVIII/217/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXXVIII/218/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXXVIII/219/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXXVIII/220/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016. TAK pokaż
XXXVIII/221/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXXVIII/222/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.TAK pokaż
XXXVIII/223/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. TAK pokaż
XXXVIII/224/16 w sprawie zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy. TAK pokaż
XXXVIII/225/16 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca. TAK pokaż
XXXVIII/226/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. TAK pokaż
XXXVIII/227/16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca. TAK pokaż
XXXVIII/228/16 w sprawie rozpatrzenia wezwania pełnomocnika Burmistrza Miasta Łęczycy kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXV/201/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagroTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl