0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIII/247/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Łęczycy.TAK pokaż
XLIII/248/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy.TAK pokaż
XLIII/249/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ulicy Belwederskiej 38 D.TAK pokaż
XLIII/250/17 w sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy zTAK pokaż
XLIII/251/17 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłatyTAK pokaż
XLIII/252/17 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok. TAK pokaż
XLIII/253/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023. TAK pokaż
XLIII/254/17 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl