0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LIII/299/2017 w sprawie zmiany uchwały nr LI/296/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej. TAK pokaż
LIII/300/2017 w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.TAK pokaż
LIII/301/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.TAK pokaż
LIII/302/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z panią Iwoną Baranowską kolejnej umowy najmu w drodze bezprzetargowej, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej oddanej w najTAK pokaż
LIII/303/2017 sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVIII/263/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej uTAK pokaż
LIII/305/2017 w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2016. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl