0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony - usługa - Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta ŁęczycaZB.ZM105/15/2006 ZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj Usługa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Zakład Budżetowy "Zieleń Miejska" w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,
tel. (0-24) 721-03-47, fax (0-24) 721-03-47
zielenmiejska@leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Borowski (pokój 51)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Zimowe utrzymanie dróg miejskich na terenie miasta Łęczyca

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
a)odśnieżanie jezdni
b)usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie pospółki na jezdniach na całej powierzchni dróg

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 90212000-6 usługi odśnieżania, 90213000-3 usługi usuwania oblodzeń
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) < 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania data rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
data zakończenia: planowany 30-04-2007r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium 1000,00PLN
III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy

IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
Cena - 100%

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 2006-09-11 do godz 10:00

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 2006-11-09, godz. 10:00 pokój nr 51

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2006-11-09, godz.: 10:30
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
sala nr 51

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 2006-10-25


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja
Dodany: 25.10.2006 godz. 10:04
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 25 2006 godz. 10:04
Liczba odsłon:
  47 od 25 2006 godz. 10:04  (średnio 1.01 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl