0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony - dostawa - `Monitoring wizyjny miasta Łęczyca`ZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj Dostawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,
tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,
e-mail: wydzialrozwoju@wp.pl http://www.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Pawłowski (pokój 56)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego "Monitoring wizyjny miasta Łęczyca"

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
" dostawę wyposażenia do 3 punktów kamerowych w szybkoobrotowe kamery - kpl.
" dostawę wyposażenia "transmisji sygnału" /nadajniki, transformator i inne/ - kpl
" dostawę wyposażenia stanowiska podglądu i rejestracji /multiplekser, monitory/ - kpl.
" montaż urządzeń - kpl.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca,

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 32.20.00.00-5; Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) < 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania data rozpoczęcia: 24-11-2004
data zakończenia: 31-03-2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium 1.000,00 zł

III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy

IV.2) Kryteria oceny ofert
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 95%
Gwarancja - 5%

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 15-11-2004r.; Cena - 0,00 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 15-11-2004r, godz. 09:30

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 15-11-2004r., godz.: 10:00
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
sala nr 27

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 27-10-2004
Informacja opublikowana przez:
  dnia 27 2004 godz. 15:25
Liczba odsłon:
  2 od 27 2004 godz. 15:25  (średnio 1 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl