0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

ZB.ZM 17/1/2007  Ogłoszenie o zamówieniu


Rodzaj Dostawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Zakład Budżetowy Zieleń Miejska w Łęczycy

ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,

tel. (0-24) 721-03-47, fax (0-24) 721-03-47

zielenmiejska@leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Borowski (pokój 51)


I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1


I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1


I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Dostawa materiałów budowlanych


II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 1  dostawa płyt chodnikowych 7x50x50 w ilości 1000 szt

ZADANIE NR 2  dostawa krawężnika ulicznego 15x30x100 w ilości 200 szt

ZADANIE NR 3  dostawa obrzeży trawnikowych 6x20x100 w ilości 674 szt

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 28814200-3- produkty betonowe

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie


II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) < 60.000 euro


II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania data rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy

data zakończenia: 31-05-2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium nie dotyczy

III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy


IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 100%


IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 2007-05-09


IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

2007-05-09, godz. 11:30 pokój nr 51


IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2007-05-09, godz.: 12:00

Zakład Budżetowy zieleń Miejskaw Łęczycy,

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

sala nr 51


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 2007-04-26

» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 26.04.2007 godz. 13:53
 
modyfikacja siwz oraz zmiana terminu otwarcia ofert
Dodany: 08.05.2007 godz. 13:39
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2007 godz. 13:53
Liczba odsłon:
  1567 od 26 2007 godz. 13:53  (średnio 1.41 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl