0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

PROJEKT KOTŁOWNI NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCYZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu


Rodzaj Usługa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,

ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,

tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,

e-mail: wydzialrozwoju@wp.pl http://www.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Głodek (pokój 53)

Olga Kubas (pokój 53)


I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1


I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1


I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Projekt kotłowni na ciepła wodę użytkową
w budynku Przedszkola nr 2 w Łęczycy. 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego wykonawczego kotłowni na ciepłą wodę użytkową w budynku Przedszkola nr 2 w Łęczycy w układzie:

A/ projekt budowlany wykonawczy kotłowni na ciepła wodę użytkową wraz z wewnętrzną instalacją gazu w kotłowni- 6 kpl.

B/ przedmiar, kosztorysy nakładcze i inwestorskie - 1 kpl.

C/ komplet wymaganych prawem uzgodnień.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca,

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 74.23.20.00-4Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie


II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia : wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

data rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy

data zakończenia: 10-08-2007 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) Wymagane wadium nie dotyczy


III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy


IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 100%


IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 10.07. 2007r.; Cena  0,00 zł


IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)10.07.2007 r.; godz. 10:00


IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 10.07. 2007 r. godz.: 10:30

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

sala nr 27


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie


V.2) Data wysłania ogłoszenia 28-06-2007 r.

» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 06.07.2007 godz. 12:46
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 29 2007 godz. 12:15
Liczba odsłon:
  254 od 29 2007 godz. 12:15  (średnio 1.07 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl