0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o przetargu `Modernizacja systemu grzewczego na terenie Starówki w Łęczycy`ZP-400 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Rodzaj                                                                        roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego               Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,

                                                               ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100

                                                               Łęczyca, woj. Łódzkie,

                                                               tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,

                                                               e-mail: wydzialrozwoju@wp.pl   

                                          www: http://www.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów         Sławomir Głodek, Olga Kubas       

                                                              (pokój 53)

I.2) Rodzaj zamawiającego                                         Administracja samorządowa

 

I.3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje  Taki jak w pkt. I.1

 

I.4) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia  Taki jak w  pkt. I.1

 

 

 

I.5) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu    Taki jak w pkt. I.1

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO NA TERENIE STARÓWKI W ŁĘCZYCY"

 

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:       

ZADANIE NR 1

           1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a)        roboty budowlane związane z ociepleniem ścian 9 budynków metodą lekką mokrą,

b)       roboty budowlane związane z ociepleniem stropodachów 9 budynków,

c)        roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w 9 budynkach z drewnianej na PCV,

d)       roboty budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w 9 budynkach (węzły działające na podmieszaniu pompowym; układy wyposażone w zawory regulacyjne, liczniki ciepła, układy pompowe z zaworami odcinającymi; sterowanie za pomocą sterownika z czujką pogodową; włączenie do wprowadzonej do pomieszczenia węzła zewnętrznej sieci cieplnej o parametrach 85 x 65 0C.

e)        roboty budowlane związane z  wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 budynkach (grzejniki niskopojemnościowe wyposażone w zawory termostatyczne)

f)        Koszty zajęcia terenów, odszkodowań, odbiorów, itd.

            2. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (do wglądu)

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul.: Żydowskiej 3/5, Żydowskiej 1, Belwederska 11, Belwederska 17, Belwederska 21, Ozorkowska 4, Pl. Kościuszki 18/19, Pl. Kościuszki 15/16; Jana Pawła II 2.

ZADANIE NR 2

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a)        roboty budowlane związane z ociepleniem ścian 9 budynków metodą lekką mokrą,

b)       roboty budowlane związane z ociepleniem stropodachów 9 budynków,

c)        roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w 9 budynkach z drewnianej na PCV,

d)       roboty budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w 9 budynkach (węzły działające na podmieszaniu pompowym; układy wyposażone w zawory regulacyjne, liczniki ciepła, układy pompowe z zaworami odcinającymi; sterowanie za pomocą sterownika z czujką pogodową; włączenie do wprowadzonej do pomieszczenia węzła zewnętrznej sieci cieplnej o parametrach 85x 65 0C)

e)        roboty budowlane związane z  wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 budynkach (grzejniki niskopojemnościowe wyposażone w zawory termostatyczne)

f)        Koszty zajęcia terenów, odszkodowań, odbiorów, itd.

2. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (do wglądu) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej 3/5, Kaliskiej 9, Szpitalnej 1, Pl. Kościuszki 24, Kowalskiej 10, Grodzkiej 20, Poznańskiej 21, Poznańskiej 23, Poznańskiej 25.

    ZADANIE NR 3

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

a)        roboty budowlane związane z ociepleniem ścian 9 budynków metodą lekką mokrą,

b)       roboty budowlane związane z ociepleniem stropodachów 9 budynków,

c)        roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej w 9 budynkach z drewnianej na PCV,

d)       roboty budowlane związane z wykonaniem węzłów cieplnych w 9 budynkach (węzły działające na podmieszaniu pompowym; układy wyposażone w zawory regulacyjne, liczniki ciepła, układy pompowe z zaworami odcinającymi; sterowanie za pomocą sterownika z czujką pogodową; włączenie do wprowadzonej do pomieszczenia węzła zewnętrznej sieci cieplnej o parametrach 90x70 0C)

e)        roboty budowlane związane z  wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 budynkach (grzejniki niskopojemnościowe wyposażone w zawory termostatyczne)

f)        Koszty zajęcia terenów, odszkodowań, odbiorów, itd.

2. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonych do SIWZ: Projektów budowlanych (do wglądu) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kaliskiej 8, Al. Jana Pawła II 13, Al. Jana Pawła II 15, Pl. Kościuszki 10, Al. Jana Pawła II 3, Al. Jana Pawła II 5, Kaliskiej 10, Poznańskiej 12, Poznańskiej 20.

 

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw         Łęczyca

 

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)                      -45.32.10.00-3 izolacja cieplna

  

                                                                               -45.42.21.00-2 stolarka

 

                                                                               -45.33.11.00-7 instalowanie

                                                                                centralnego ogrzewania

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej      NIE

 

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)     wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania                     

             rozpoczęcie   z dniem podpisania umowy; zakończenie - 30.11.2008r.

            

                                                                      

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium                                          

ZADANIE 1 - 25.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)

ZADANIE 2 - 35.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100)

ZADANIE 3 - 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100)

 

III.2) Warunki udziału w postępowaniu

 Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz  

 opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5)      udzielą gwarancji  na wykonany przedmiot zamówienia - minimum 60 miesięcy.

6)      Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonujący zamówienie w części finansowanej przez EkoFundusz korzystał z dostawców lub wykonawców z krajów Unii Europejskiej i/lub Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Norwegii.

Podstawą do rozliczenia dostaw wyrobów jest świadectwo pochodzenia lub oświadczenie producenta o miejscu ich wytworzenia.

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest wykaz materiałów i urządzeń z zaznaczeniem producenta i kraju ich pochodzenia, który Wykonawca załączy w złożonej ofercie.

           Zakres rzeczowy planowany do sfinansowania przez EkoFundusz stanowi:

ZADANIE NR 1 -  ok. 30 % wartości netto zamówienia.

ZADANIE NR 2 - ok. 30 % wartości netto zamówienia.

ZADANIE NR 3 ok. 30 % wartości netto zamówienia.

Podstawą do rozliczenia dostaw wyrobów jest świadectwo pochodzenia lub oświadczenie producenta o miejscu ich wytworzenia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.      wypełniony i podpisany formularz oferty (wg. załącznika nr 1).

2.      oryginał wadium lub kserokopie przelewu.

3.      aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki z o.o. załączyć stosowny dokument upoważniający zarząd do zaciągania zobowiązań przekraczających 2-krotność kapitału założycielskiego (art. 230 w związku z art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych).

W przypadku spółki cywilnej - załączyć umowę spółki.

W przypadku składania oferty przez podmioty wy­stępujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot

4.      informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, oraz wykaz osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi wymaganych Prawem Budowlanym w specjalnościach: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa (wg załącznika nr 3)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek może być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie oraz wskazanych w ofercie podwykonawców.

5.      udokumentują w przedziale lat 2002-2006 wykonanie w przeciągu jednego roku z należytą starannością robót wg opisu w pkt IV 2 b siwz). (wg. załącznika nr 4).

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek może być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie oraz wskazanych w ofercie podwykonawców

6.        Sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności  za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  za ten okres (wg. załącznika nr 5)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty składa każdy podmiot

7.      informację z banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub określi zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt IV.3.b/ wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek może być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie oraz wskazanych w ofercie podwykonawców..

8.      oświadczenie wykonawcy, że w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w minimalnej wysokości odpowiadającej wartości oferty brutto. (na załączniku nr 2)

9.      oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy (wg. załącznika nr 6).

W przypadku składania oferty przez podmioty wystę­pujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot

10.  zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, stwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

W przypadku składania oferty przez podmioty wystę­pujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot

11.  zaświadczenie z właściwego  oddziału ZUS lub KRUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, stwierdzające, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

W przypadku składania oferty przez podmioty wystę­pujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot

12.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4,5,6,7,8 prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek musi być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie oraz wskazanych w ofercie podwykonawców.

13.  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek musi być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie oraz wskazanych w ofercie podwykonawców.

14.  oświadczenie dotyczące realizacji robót przy udziale podwykonawców (wg. załącznika nr  7) oraz oświadczenie o współpracy w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców
(w. Załącznika nr 8).

15.  szczegółowy kosztorys ofertowy

Lider konsorcjum składa wszystkie w/w wymagane dokumenty, natomiast pozostali przedsiębiorcy tworzący konsorcjum są zobowiązani do dołączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13.

17.  Przed podpisaniem umowy wybrani oferenci są zobowiązani do złożenia kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w minimalnej wysokości odpowiadającej wartości oferty brutto.

 

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryby udzielenia zamówienia                          Przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)                                         - nie dotyczy

 

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)   - nie dotyczy

 

IV.2) Kryteria oceny ofert                                         NAJNIŻSZA CENA

 

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

                                                               Dostępne do 09.08.2007r.           Cena - 150 PLN

 

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)                          09.08.2007r, godz. 11:30

 

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)         30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert           09.08.2007.r., godz.: 12:00

                                                               Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

                                                               sala konferencyjna

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? NIE

                                                          

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia                                   16-07-2007r. 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 19.07.2007 godz. 14:21
 
zadanie nr 1 instalacja c.o. projekty.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:25
 
zadanie nr 2 instalacja c.o. projekty.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:25
 
zadanie nr 2 instalacja c.o.kosztorysy nakładcze.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:29
 
zadanie nr 3 istalacja c.o. kosztorys nakładczy.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:29
 
zadanie nr 3 istalacja c.o. projekty.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:29
 
zadanie 1 projekty budowlane.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:34
 
zadanie 2 projekty budowlane.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:34
 
zadanie 3 projekty budowlane.zip
Dodany: 20.07.2007 godz. 19:34
 
zadanie nr 1 instalacja c.o. kosztorysy nakładcze.zip
Dodany: 23.07.2007 godz. 12:31
 
zadanie 1 projety bud kosztorysy.zip
Dodany: 24.07.2007 godz. 13:21
 
zadanie 2 projekty bud kosztorysy.zip
Dodany: 24.07.2007 godz. 13:21
 
zadanie 3 projekty bud kosztorysy.zip
Dodany: 24.07.2007 godz. 13:21
 
Informacja dla oferentów dotycząca załącznika nr 5 do siwz.pdf
Dodany: 25.07.2007 godz. 9:41
 
Informacja dla oferentów
Dodany: 30.07.2007 godz. 13:17
 
zadanie nr 1 rysunki.zip
Dodany: 30.07.2007 godz. 13:17
 
zadanie nr 2 rysunki.zip
Dodany: 30.07.2007 godz. 13:17
 
zadanie nr 3 rysunki.zip
Dodany: 30.07.2007 godz. 13:37
 
ZAPYTANIA DO PRZETARGU
Dodany: 03.08.2007 godz. 12:01
 
ZAPYTANIA DO PRZETARGU 2
Dodany: 08.08.2007 godz. 11:48
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2007 godz. 12:33
Liczba odsłon:
  260 od 16 2007 godz. 12:33  (średnio 1.07 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl