0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ `ZIELEŃ MIEJSKA` pn. `DZIERŻAWA KONTENERA I POJEMNIKA WÓZKOWEGO ORAZ WYWÓZ ŚMIECI`

Numer: ZB.ZM. 49/3/2007


 

ZB.ZM 49/3/2007 Ogłoszenie o zamówieniu


Rodzaj Usługa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska

ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,

tel. (0-24) 721-03-47, fax (0-24) 721-03-47

zielenmiejska@leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Borowski (pokój 51)


I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1


I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1


I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : "DZIERŻAWA KONTENERA I POJEMNIKA WÓZKOWEGO ORAZ WYWÓZ ŚMIECI"


  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:

  1.DZIERŻAWA KONTENERA O POJEMNOŚCI 7 M3 I POJEMNIKA WÓZKOWEGO O POJEMNOŚCI 1100 L

  2 .WYWÓZ ŚMIECI Z KONTENERA O POJEMNOŚCI 7 M3 I POJEMNIKA WÓZKOWEGO O POJEMNOŚCI 1100 L

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14

II.1.5) Nomenklatura 90.12.13.20- 0 USŁUGI WYWOZU STAŁYCH ODPADÓW MIEJSKICH.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie


II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania data rozpoczęcia: z dniem zawarcia umowy

data zakończenia: 31-12-210

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) Wymagane wadium nie dotyczy

 1. 2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Warunki ogólne udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją

przedmiotu zamówienia,

 1. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
  zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców :


 1. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych stałych na terenie miasta Łęczyca ważne na czas świadczenia usług.

 2. Wykonawca musi posiadać aktualne decyzje na transport odpadów.

 3. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia - prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

 4. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi pojazdami oraz niezbędnym sprzętem (wraz z obsługą) do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia - pojazd specjalistyczny do wywozu śmieci wyposażony w urządzenia umożliwiające załadunek kontenerów o pojemności 7 m3 i pojemnika wózkowego 1100 l.

 5. Wykonawca w ostatnich trzech latach zrealizował lub aktualnie realizuje (min. przez co najmniej 10 miesięcy) z należytą starannością usługę o charakterze i złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem i dysponuje odpowiednimi referencjami potwierdzającymi to.

 6. Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 7. Informacja w zakresie wykonywania zamówienia przez podwykonawców zamawiający nie przewiduje możliwości wykonywania usług przez podwykonawców, z wyjątkiem sytuacji losowych.


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy


IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy


IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 100%


IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 2007-12-31


IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 2007-12-31, godz. 11:30 pokój nr 51


IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2007-12-31, godz.: 12:00

Jednostka Budżetowa zieleń Miejska,

ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

sala nr 51


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 2007-12-18

» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 18.12.2007 godz. 13:08
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2007 godz. 13:08
Liczba odsłon:
  172 od 18 2007 godz. 13:08  (średnio 1.05 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl