0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy

Numer: 341/7/2008


 

ZP-400 Ogłoszenie o zamówieniu

Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego


Rodzaj roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,

ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,

tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,

e-mail: wydzialrozwoju@wp.pl http://www.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Głodek, Olga Kubas (pokój 53)

I.2) Rodzaj zamawiającego Administracja samorządowa


I.3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1


I.4) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1
I.5) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

wykonanie boisk sportowych

w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w Łęczycy

1.2. Rodzaj zamówienia roboty budowlane


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) na podbudowie z kruszywa z drenażem pod boiskiem.

Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Nawierzchnia do piłki nożnej z trawy syntetycznej

nawierzchnia syntetyczna o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 2 sztuki

- siatki do bramek 2 sztuki

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) na podbudowie z kruszywa z drenażem pod boiskiem.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

Technologia układania nawierzchni typu EPDM nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo, bezspoinowa, na podbudowie elastycznej typu ET mieszaniny granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączone lepiszczem poliuretanowym grubości minimum 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki wzmocniona uchylna i siatka do obręczy łańcuchowa - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 90 x 120cm 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa mocowana na stałe 2 sztuki

- Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) 2 sztuki

  - siatka do siatkówki czarna z antenkami 1 sztuka

  - stanowisko sędziowskie aluminowe z regulacją wysokości 1 sztuka

2.3. Ogrodzenie terenu

- słupki stalowe mocowane na podmurówce betonowej, rozstaw co 2,5m

  - wypełnienie do 2 m wysokości ogrodzenia panelowego, powyżej siatka poliwęglanowa wysokość całkowita ogrodzenia 4m

- furtka o szerokości 1m, brama o szerokości 4m

- piłkochwyty za bramkami o wysokości 6m.

2.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 12m z fundanmentami i poprzeczkami na projektory oraz instalację odgromową. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz ST ( załącznik nr 1 do SIWZ).

2.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.

2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

  Załacznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa

  Załącznik nr 3 Przedmiar robót


Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną 60 miesięcy


  1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego


3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

  Załacznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa

  Załącznik nr 3 Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Wymagany okres gwarancji 60 miesięcy  1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego


3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

  Załacznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa

  Załącznik nr 3 Przedmiar robót


Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.


Wymagany okres gwarancji 60 miesięcy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej NIE
II.1.6)
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadium 20 000,00 PLN

III.2) Warunki udziału w postępowaniu

  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 13 ustawy Pzp, tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez które Zamawiający rozumie:
  1) budowę boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w zasypce piaskowo gumowej w ilości co najmniej 1(jedno) o powierzchni minimum 1.800 m2 oraz
  2) budowę boiska o nawierzchni z poliuretanu w ilości co najmniej
  1 (jedno) o powierzchni minimum 650 m2
  oraz przedstawią dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 2. dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 1. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł

 4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.


 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadzających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.


2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osobyw zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej,

 1. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby (dokumenty mogą być prZedstawione w postaci kserokopiipoświadczonych za zgodność z oryginałem).


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
jakościowych.

 1. Materiały na boisko z nawierzchnią syntetyczną (nawierzchnia poliuretanowa):


 1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

 2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

 3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.


 1. Materiały na boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej (sztuczna trawa):


 1. Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1, lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub

wynik badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

 1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla oferowanego systemu nawierzchni, lub

wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

 2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

 3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

SEKCJA IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy


IV.2.1) Kryteria oceny ofert NAJNIŻSZA CENA

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna NIE


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy)
www.bip.leczyca.info.pl

oraz SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M.Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określających w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

IV.3.3)Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 23.07.2008r. godz. 11:00


IV.3.5) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 23.07.2008r., godz.: 12:00

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

sala nr 27


IV.3.6) Informacja dodatkowe, w tym czy zamówienie dotyczy finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej?

NIE

Data wysłania ogłoszenia 30.06.2008r.


» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 30.06.2008 godz. 18:25
 
ZALACZNIK NR 1
Dodany: 30.06.2008 godz. 18:25
 
ZALACZNIK NR 2
Dodany: 30.06.2008 godz. 18:25
 
ZALACZNIK NR 3
Dodany: 30.06.2008 godz. 18:27
 
ZAPYTANIE DO PRZETARGU
Dodany: 10.07.2008 godz. 14:11
 
ogłoszenie o wynikach
Dodany: 28.07.2008 godz. 13:12
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 2008Informacja opublikowana przez:
  dnia 30 2008 godz. 18:25
Liczba odsłon:
  360 od 30 2008 godz. 18:25  (średnio 1.11 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl