0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont szatni Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy

Numer: 341/4/2010


Łęczyca: Remont szatni Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy
Numer ogłoszenia: 156142 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 00, faks (024) 721 03 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szatni Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: robotę budowlaną polegająca na: remoncie pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ : - przedmiarze robót (jako materiale pomocniczym) Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym, w przypadku ich wystąpienia. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego, określonego w SIWZ.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1500,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o minimalnej wartości brutto 60.000,00 zł. polegającą na wykonaniu robót zbliżonych swoim zakresem do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 11 pkt 4.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku o którym mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 11 pkt 5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 11 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. Termin realizacji przedmiotu umowy, może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, c) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, d) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy, e) z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości podatku VAT należnego, w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, pokój nr 52.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2010 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria pokój nr 201.Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 27, dnia 21.06.2010r. , godz. 9.30..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 04.06.2010 godz. 13:50
 
załączniki 2-7
Dodany: 04.06.2010 godz. 13:50
 
załacznik nr 8 do SIWZ
Dodany: 04.06.2010 godz. 13:50
 
załącznik nr 1
Dodany: 04.06.2010 godz. 13:51
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 30.06.2010 godz. 10:01
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2010 godz. 13:50
Liczba odsłon:
  720 od 4 2010 godz. 13:50  (średnio 1.27 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl