0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Modernizacja obiektu sportowego - stadion w ŁęczycyOGŁOSZENIE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

tel. (024) 721 03 48 , fax (024) 721 03 01

e-mail: sglodek@leczyca.info.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Modernizacja obiektu sportowego  stadion w Łęczycy.

Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 Zakres rzeczowy robót obejmuje: modernizację pomieszczeń w budynku usytuowanym na stadionie miejskim w Łęczycy:

  1. modernizacja pomieszczeń kuchni  

- Wymiana istniejących drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe, profil ciepły, pełne  wyposażenie  zgodnie z kosztorysem.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez przebicie otworów w stropie, montaż  rury przepustowej z PCV, montaż wywietrzaków  grawitacyjnych ze wspomaganiem wyciągu, obróbkę przepustu, montaż kratki wentylacyjnej stropowej.

  1. modernizacja sanitariatu 1

- Rozebranie okładzin ściennych i podłogowych.

- Rozebranie posadzek.

- Rozebranie ścianek działowych.

- Wymiana armatury i białego montażu.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez przebicie otworów w stropie, montaż  rury przepustowej z PCV, montaż wywietrzaków  grawitacyjnych ze wspomaganiem wyciągu, obróbkę przepustu, montaż  kratki wentylacyjnej stropowej.

  1. modernizacja sanitariatu 2

- Rozebranie okładzin ściennych i podłogowych.

- Rozebranie posadzek.

- Rozebranie ścianek działowych.

- Wymiana armatury i białego montażu.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez przebicie otworów w stropie, montaż  rury przepustowej z PCV, montaż wywietrzaków  grawitacyjnych ze wspomaganiem wyciągu, obróbkę przepustu, montaż  kratki wentylacyjnej stropowej.

  1. modernizacja korytarza głównego budynku

- szpachlowanie nierówności i uzupełnienie ubytków.

- Malowanie ścian.

- Malowanie grzejników.

- Wymiana pozostałych okien wewnętrznych.

- Wymiana podokienników wewnętrznych.

  1. modernizacja pomieszczeń świetlicy i siłowni

- szpachlowanie nierówności i uzupełnienie ubytków.
- Malowanie
ścian.
- Malowanie grzejników.
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez przebicie otworów w stropie, monta
ż rury przepustowej z PCV, montaż wywietrzaków grawitacyjnych ze wspomaganiem wyciągu, obróbkę przepustu, montaż  kratki wentylacyjnej stropowej.

6.    modernizacja magazynu sprzętu sportowego

- szpachlowanie nierówności i uzupełnienie ubytków.

- Wykonanie gładzi gipsowych.

- Malowanie ścian.

- Malowanie grzejników.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez przebicie otworów w stropie, montaż rury przepustowej z PCV, montaż wywietrzaków grawitacyjnych ze wspomaganiem wyciągu, obróbkę przepustu, montaż kratki wentylacyjnej stropowej.

  1. Elewacja

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku.

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem  załącznik nr 1.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, pok. Nr 53 lub telefonicznie pod numerem tel. 024 721 03 48,  721 03 45.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Sławomir Głodek - Kierownik Referatu Inwestycji

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia

Rozpoczęcie  z dniem zawarcia umowy

Zakończenie  17.12.2010r.

4. Oferta winna zawierać:

1)    prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY zał. nr 2 wraz z kosztorysem ofertowym.

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

3)    zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Łęczycy, 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria-pokój  osobiście, pocztą w terminie do dnia 15.11.2010 roku do godz. 1400

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.leczyca.info.pl.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Łęczyca, dnia 05.11.2010r.

                                                                       Burmistrz Łęczycy

                                                                       Andrzej Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz. O.Kubas


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 05.11.2010 godz. 11:27
 
załącznik nr 2
Dodany: 05.11.2010 godz. 11:27
 
załącznik nr 3
Dodany: 05.11.2010 godz. 11:27
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 17.11.2010 godz. 12:59
 Ostateczny termin składania ofert:
 15 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2010 godz. 11:23
Liczba odsłon:
  517 od 5 2010 godz. 11:23  (średnio 1.2 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl