0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEKŁęczyca: UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
Numer ogłoszenia: 385852 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 00, faks (024) 721 03 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: 1.Kredyt długoterminowy, złotówkowy, o zmiennej stopie oprocentowania 2.Kwota kredytu: 2.500.000,00 zł (słownie zł.: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) 3.Termin rozpoczęcia usługi - data zawarcia umowy 4.Udzielenie kredytu w transzach- wypłata ostatniej transzy do 31.12.2010 r. 5.Rozpoczęcie spłaty kredytu -31.05.2011 r.- spłata ostatniej raty 31.03.2017 r. 6.Spłata kapitału - według następującego harmonogramu: Raty Termin Kwota I rata 31.05.2011 r.50.000,- II rata 29.02.2012 r.100.000,- III rata 31.05.2012 r.100.000,- IV rata 31.07.2012 r.100.000,- V rata 30.11.2012 r.100.000,- VI rata 28.02.2013 r.100.000,- VII rata 31.05.2013 r.100.000,- VIII rata 30.09.2013 r.100.000,- IX rata 30.11.2013 r.100.000,- X rata 31.05.2014 r.50.000,- XI rata 31.08.2014 r.50.000,- XII rata 30.09.2014 r.150.000,- XIII rata 31.05.2015 r.150.000,- XIV rata 30.06.2015 r.50.000,- XV rata 31.08.2015 r.250.000,- XVI rata 30.11.2015 r.150.000,- XVII rata 31.03.2016 r.250.000,- XVIII rata 31.05.2016 r.250.000,- XIX rata 31.10.2016 r.100.000,- XX rata 31.03.2017 r.200.000,- 7. Spłata odsetek od faktycznego zadłużenia - odsetki naliczane w okresach miesięcznych i spłacane do 10-go każdego miesiąca na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysokości odsetek, doręczonego zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed terminem płatności odsetek ( listownie, fax) , 8. Oprocentowanie kredytu - zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M, ustalaną dla okresu obrachunkowego na dwa dni przed rozpoczęciem danego okresu obrachunkowego + marża banku % (stała w całym okresie trwania umowy), oprocentowanie kredytu ustalane jest dla miesięcznych okresów obrachunkowych, 9. Forma zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 10. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych - niezwłocznie po zawarciu umowy najpóźniej do 21.12.2010 r. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystywania środków z kredytu w transzach, 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów - ( prowizji i opłat). 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej, oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Uwaga: Zamawiający informuje, iż poniższe dokumenty służące ocenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leczyca.info.pl a) uchwała budżetowa miasta na 2010 rok, b) opinia RIO o projekcie budżetu na 2010 rok, c) sprawozdania Rb-27S , Rb-28S, Rb - NDS, Rb-Z, Rb-N za rok 2009r. i I półrocze 2010 r. , d) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. e) opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. f) uchwała RIO Łódź w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Łęczyca za 2009 r. g) uchwała Rady Miasta Łęczyca Nr LV/401/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielnie Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium za 2009 r. h) opinia RIO dotycząca możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Miasto Łęczyca na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA. 2)Wypełniony załącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniu do udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach: - w przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji, - w przypadku dokonania zmiany harmonogramu spłat kredytu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzęd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, kancelaria pokój nr 20,otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim sala nr 27 dnia 10.12.2010r. godz. 9.30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 26.11.2010 godz. 14:39
 
ZAPYTANIA DO PRZETARGU
Dodany: 01.12.2010 godz. 10:42
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Dodany: 01.12.2010 godz. 10:42
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
Dodany: 01.12.2010 godz. 10:42
 
ZAPYTANIA DO PRZETARGU
Dodany: 08.12.2010 godz. 15:16
 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 15.12.2010 godz. 15:05
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Dodany: 28.02.2011 godz. 13:36
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 2010Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2010 godz. 14:39
Liczba odsłon:
  544 od 26 2010 godz. 14:39  (średnio 1.22 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl