0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Jednostaka Budżetowa Zieleń Miejska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie Pl. Przedrynek i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku MiejskimZP -400 Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie  Pl. Przedrynek i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku Miejskim

 

Łęczyca: Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska"
Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska"  Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 47, faks (024) 721 03 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie   Pl. Przedrynek  i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku Miejskim

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Wywóz śmieci z kontenera o poj. 7 m3 zlokalizowanego na terenie  Pl. Przedrynek i pojemnika wózkowego 1100 l. w Parku Miejskim

Zakres rzeczowy obejmuje:

 kontener  o poj. 7 m3 w ilości 42 szt

pojemnik wózkowy 1100l w ilości 14 szt

1.Do zadań wykonawcy należy wywóz śmieci z jednego kontenera o pojemności 7m3     zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego pl. Przedrynek i pojemnika wózkowego 1100 l. Parku Miejskim

2.Reakcja  na telefoniczne zgłoszenie o konieczności  wywozu śmieci z w/w  kontenera nie może przekroczyć 24 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Samowolne wywiezienie kontenera -  bez wcześniejszego zgłoszenia pracownika Zamawiającego nie będzie podlegało zapłacie.

3.Usługę należy realizować specjalistycznym  środkiem transportowym służącym do wywozu śmieci i będącym w dyspozycji wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest   do zachowania  należytej staranności przy opróżnianiu kontenera.

4.W przypadku uszkodzenia kontenera  przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

5.W trakcie realizacji zamówienia ilość,  zakres zamówienia oraz częstość wywozu  mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy opróżniony kontener.

6.Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonaną usługę.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5)          Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513200-8 usługi wywozu stałych odpadów miejskich

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2011r do 31.12.2011r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

"   Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1)Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z Dz. U. z 2006r Nr 144 poz. 1042 

"   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III3.3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie , że posiada specjalistyczny  środek transportowy służący do wywozu odpadów komunalnych.

"   III.3.4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale 10 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności . Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale 11 pkt 7 SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

"   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1.Oferta cenowa załącznik nr 1 do SWIZ.

2. Szczegółowy kosztorys cenowy załącznik nr 2 do SWIZ

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do

SIWZ.

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

7.    Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z zamówienia.

8.    Zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z 13 września Dz. U. Z 2005 Nr 236 poz. 2008

9.    Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie , że posiada specjalistyczny  środek transportowy służący do wywozu odpadów komunalnych.

 

 

 

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania tych warunków oraz sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych zgodnie z rozdziałem 11 SIWZ. Warunki będą oceniane w/g formuły spełnia - nie spełnia. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich tych warunków.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia warunki. Brak dokumentów lub oświadczeń wymienionych w rozdziale 11 SIWZ lub ich nieuzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.

 

"   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

"   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

"   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

"   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. Dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości podatku VAT należnego, w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.3 W przypadku zmiany opłaty marszałkowskiej przez Ministerstwo Środowiska.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska"  ul.M.Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2010 godzina 08:30, miejsce: Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska"  ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria pokój nr 51. Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 27 ul. M. Konopnickiej 14, dnia 31.12.2010r. , godz. 9.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.7)Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 23.12.2010 godz. 11:25
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 05.01.2011 godz. 10:15
 Ostateczny termin składania ofert:
 31 2010 godz. 08:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2010 godz. 11:23
Liczba odsłon:
  290 od 23 2010 godz. 11:23  (średnio 1.12 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl