0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w ŁęczycyŁęczyca: Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w Łęczycy.
Numer ogłoszenia: 303246 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Łęczyca , ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. (024) 721 03 00, faks (024) 721 03 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce, sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta - CZĘŚĆ III: Odbudowa murów obronnych na Zamku w Łęczycy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: .Przedmiot zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 obejmuje: odbudowę murów obronnych na Zamku w Łęczycy polegającą na uzupełnieniu lica murów z cegły gotyckiej, spoinowaniu murów z cegły gotyckiej, usunięciu warstw wierzchniej części murów i wykonaniu murów nowa cegłą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres znajdują się w: projekcie budowlanym - załącznik nr 1 oraz w programie prac konserwatorskich do projektu - załącznik nr 1h. W załączniku nr 1a,1b,1c,1d Zamawiający zamieścił dokumentację fotograficzną. W załączniku nr 1g Zamawiający zamieścił przedmiar robót, który należy traktować jedynie pomocniczo. 2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. 3. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 4. Wszystkie prace są wykonywane pod nadzorem konserwatorskim. 5. Prace będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym. 6. Jeżeli dokumentacja projektowa w jakimkolwiek miejscu przywołuje nazwy własne lub znaki towarowe producentów, są one wskazane tylko przykładowo ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca robót może stosować rozwiązania i materiały równoważne o parametrach nie niższych niż wymienione w dokumentacji. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowla-nym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-wiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawo-dawstwo. 7. Wszelkie nazwy materiałów zawarte w projekcie odnoszące się do nazwy producenta należy rozumieć jako -nie gorsze niż ... 8. Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym - załącznik nr 1 do SIWZ, decyzją nr 191/2011 z dnia 03.06.2011r. Starosty Łęczyckiego - załącznik nr 1e do SIWZ oraz decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach nr WUOZ Sk-641/84/2011 z dnia 01.06.2011r - załącznik nr 1f. 9. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.54-2, 45.26.25.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą kierującą robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, tj.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej, - przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych; lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Uwaga. Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dnie wej-ścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, z późn. zm.), zgodnie z art. 104 tejże ustawy. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 11 pkt 5 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 2 - formularz -OFERTA 2) Kosztorys ofertowy . 3) Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) terminu zakończenia, ale tylko w przypadku: -wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyłącznie wtedy, kiedy wykonanie zamówień dodatkowych powoduje konieczność wstrzymania wykonywania wszystkich robót, a fakt ten został odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i i Inspektora Nadzoru, - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. Wystąpienie takich warunków musi być odnotowane bieżącym wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. a termin wykonania umowy może podlegać odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty; wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; c) zmianie sposobu wykonania robót niż określone w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego; każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpłynąć na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego i nie może wpływać na zmianę umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 3. Możliwe są inne nieistotne zmiany, w tym dotyczące zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ile te zmiany nie będą miały wpływu na zmianę terminu zakończenia realizacji robót 4. Każda zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, pok. nr 33.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14,99-100 Łęczyca, kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


 


» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:21
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:24
 
ZAŁĄCZNIK NR 1a
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:26
 
Załącznik 1b
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:28
 
Załącznik 1c
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:30
 
Załącznik 1d
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:34
 
Załącznik 1e, 1f
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:35
 
Załącznik 1g
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:42
 
Załącznik 1h
Dodany: 17.08.2012 godz. 9:42
 
Załącznik 2-8
Dodany: 17.08.2012 godz. 10:11
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 07.09.2012 godz. 12:07
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 2012Informacja opublikowana przez:
  dnia 17 2012 godz. 09:21
Liczba odsłon:
  689 od 17 2012 godz. 09:21  (średnio 1.37 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl