0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony - dostawa - `Dostawa - oprogramowanie do archiwizacji danych serwera Linux`IN 341/ 1-4 /2005 ZP-200

Ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj Dostawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,
tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,
http://bip.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Andrzej Bugajski (pokój 36)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego "Dostawa - oprogramowanie do archiwizacji danych serwera Linux"

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
I. Oprogramowanie do archiwizacji danych serwera Linux - 1szt

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 30257000-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) < 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin
wykonania data rozpoczęcia: 2005-06-01
data zakończenia: 2005-06-07

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy

IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
Cena - 100%

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 2005-05-20

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 2005-05-20, godz. 11:30

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2005-05-20, godz.: 12:00
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
sala nr 27

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 2005-05-05
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2005 godz. 10:44
Liczba odsłon:
  5 od 5 2005 godz. 10:44  (średnio 1 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl