0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska Ochrona obiektu w formie patrolowaniaOGŁOSZENIE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

tel. (024) 721 03 47 , fax (024) 721 03 15

e-mail: zielenmiejska@leczyca.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Ochrona obiektu w formie patrolowania

Rodzaj zamówienia: usługa

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona obiektu zlokalizowanego:

1. Park Miejski w Łęczycy przy ulicy 18 go Stycznia

2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy ul. Staromiejska

1.Ochrona w formie patrolowania polega na sprawdzeniu prewencyjnym stanu bezpieczeństwa obiektu i podjęcia czynnych działań ochrony w przypadku stwierdzenia zagrożenia oraz:

1) powiadomieniu Zleceniodawcy lub osoby uprawnionej o zdarzeniu,

2) zabezpieczeniu w razie potrzeby odpowiednich służb: policji, straży pożarnej, pogotowia.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia patrolowania pięć razy w ciągu doby .

3. Patrol zmierzać będzie do udaremnienia powstawania szkody na osobie(ach) lub mieniu Zleceniodawcy przez:

1) ujęcie ewentualnego sprawcy przestępstwa, przekazanie go w ręce policji, zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia Zleceniodawcy;

2) w przypadku zbrojnego napadu, rabunku Zleceniobiorca podejmuje wszelkie mieszczące się w granicach prawa działania zmierzające do eliminacji zagrożenia oraz współdziała
z policją.

4.Przybywający patrol ma za zadanie zapobiegania kradzieży i dewastacji mienia.

5. Grupa interwencyjna w stałym kontakcie z Zamawiającym pod wskazanym numerem telefonu czynnym całą dobę .

6. Z każdej przeprowadzonej interwencji sporządzony zostanie meldunek.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Jednostka Budżetowa "Zieleń Miejska", 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14, pok. Nr 51 lub telefonicznie pod numerem tel. 024 721 03 47. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Adam Kujawa, Jarosław Piaskowski

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie 01.01.2013r zakończenie 31.12.2013r


4. Oferta winna zawierać:

1) Prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1)

2) Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

3) Zaakceptowany projekt umowy

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Jednostki Budżetowej "Zieleń Miejska", 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria-pokój 51 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (024) 721 03 15 w terminie do dnia 21.12.2012 roku do godz. 1000

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.leczyca.info.pl.
Łęczyca, dnia 14.12.2012r


» ZAŁĄCZNIKI «
formularz ofertowy
Dodany: 14.12.2012 godz. 14:44
 
umowa monitoring
Dodany: 14.12.2012 godz. 14:44
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 31.12.2012 godz. 8:48
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 2012Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2012 godz. 14:44
Liczba odsłon:
  480 od 14 2012 godz. 14:44  (średnio 1.27 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl