0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy. OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Organizacja wyjazdu do teatru - dla 44 osóbŁęczyca 26.06.2013r.

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu do teatru dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

Organizacja wyjazdu do teatru -  dla 44 osób

w ramach realizacji projektu: Łęczycka integracja współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy , 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
e-mail: mops2@poczta.onet.pl      www.mopsleczyca.pl.

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Wyjazd do Teatru  na spektakl.
  2. Koszt biletów dla 44 osób (bilet I kategorii cenowej).
  3. Ubezpieczenie uczestników od NNW.
  4. Koszty transportu na trasie: Łęczyca - Łódź; Łódź - Łęczyca.
  5. Liczba uczestników: 41  i 3 opiekunów = 44 osób.
  6. Ciepły posiłek dla 44 osób składający sie z II dania oraz napojów (kawa, herbata, napoje zimne). 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI:

 

Wyjazd do teatru odbędzie się we wrześniu 2013r.

 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

 

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

  1. Cena oferty (brutto) - znaczenie 100 %
  2. Przy określaniu całkowitej ceny ofertowej brutto wyjazdu należy wziąć pod uwagę:

-        przejazd autokarem na wskazanej trasie

-        bilety wstępu do teatru na określony spektakl ((bilet nie obowiązuje na spektakle gościnne, zamknięte i premierowe).

-        opłaty parkingowe

-        pilotaż

-        koszt posiłku

  1. Należy uwzględnić ewentualne inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

 

Oferta winna zawierać:

1) prawidłowo wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub dokument równoważny w rozumieniu art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 Nr 168 poz. 1186 ze zm.).

3) program wyjazdu do Teatru,

4)zaakceptowany projekt umowy

5) Pełnomocnictwo/a osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:   

 

1.       Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy ul. Ozorkowska 8; 99-100 Łęczyca

2.      Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej Organizacja wyjazdu do teatru -  dla 44 osób

3.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają:

Anna Kornat (Tel. 694 433 871)       e-mail: mops2@poczta.onet.pl
Marcin Kupiecki (0 695 03 22 43)             e-mail: mops2@poczta.onet.pl
Iwona Porczyńska (24 721 23 71)     e-mail: mops2@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1, projekt umowy
Dodany: 26.06.2013 godz. 20:18
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 24.07.2013 godz. 11:56
 Ostateczny termin składania ofert:
 11 2013Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2013 godz. 20:18
Liczba odsłon:
  321 od 26 2013 godz. 20:18  (średnio 1.2 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl