0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony - dostawa - `Dostawa ciągnika i osprzętu komunalnego dla potrzeb Zakładu Budżetowego `ZIELEN MIEJSKA` ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca`ZB.ZM103/8/2005

ZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu

Rodzaj Dostawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Zakład Budżetowy "Zieleń Miejska" w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,
tel. (0-24) 721-03-47, fax (0-24) 721-03-47
zielenmiejska@leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Sławomir Borowski (pokój 51)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego Dostawa ciągnika i osprzętu komunalnego dla potrzeb Zakładu Budżetowego "ZIELEN MIEJSKA" ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy obejmuje nw sprzęt :
1. Wiek nie starszy niż 6 miesięcy
2. Bez wypadkowy
- ciągnik spełniający parametry:
- moc nie mniejsza niż 34,5 KM
- wtrysk bezpośredni
- niezależny wał odbioru mocy
- kabina gazoszczelna z wentylacją , lusterka boczne ogrzewane reflektory robocze na dachu
- rama z przednim zaczepem
- górny zaczep transportowy
- sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep
- szybko złącza hydrauliki zewnętrznej
- hydrostatyczny układ kierowniczy
- kolor pomarańczowy ( komunalny)
2. Przyczepa
- jednoosiowa
- ładowanie nie mniejsze niż 2 tony
- wywrot trójstronny
- wysokość ścian nie mniejsza niż 400 mm
3. Zamiatarka:
- trój punktowy układ zawieszenia
- szerokość robocza nie mniejsza niż 1600 mm
- pojemność wanny zbierającej nie mniejsze niż 200 dm³
- szczotka boczna
- urządzenie zraszające
- napęd hydrauliczny
- kolor pomarańczowy(komunalny)
4. Rozsiewacz
- system wysiewu odśrodkowy
- pojemność zbiornika 0,4 m³
5. Dźwig wspornikowy
- udźwig minimum 1000 kg
- kąt obrotu haka 360º
- trój punktowy układ zawieszenia
6.Pług odśnieżny
7.Inne:
- instrukcja w języku polskim
- klin pod koła
- gaśnica polska
- apteczka polska
- trójkąt ostrzegawczy polski

II.1.4) Miejsce wykonania , usług lub miejsce dostaw Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot:
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) < 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania data rozpoczęcia: 15-07-2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium 1000,00 zł
III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)- nie dotyczy

IV.2)Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
cena - 80 %
zadeklarowany przez Wykonawcę termin usunięcia awarii - 10%
zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji - 10%

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 2005-06-29

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 2005-06-30, godz. 11:30 pokój nr 51

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2005-06-30 godz.: 12:00
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, sala nr 27

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 2005-06-10
Informacja opublikowana przez:
  dnia 10 2005 godz. 11:11
Liczba odsłon:
  42 od 10 2005 godz. 11:11  (średnio 1.01 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl