0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE - Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowejNr OK.272.3.2014

 Łęczyca, dnia 24.02.2014r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający : Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na:

1) Przedmiot zamówienia: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej
i usług bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach sieci telefonii komórkowej wraz
z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach poszczególnych kart SIM musi nastąpić w dniu zaprzestania świadczenia tej usługi przez obecnego operatora obsługującego Zamawiającego. Umowy zawierane po wygaśnięciu obecnie trwających umów z Operatorami zostają zawarte na czas trwania umowy podpisanej w wyniku wyboru Wykonawcy w tym postępowaniu.

                        Sieć komórkowa Wykonawcy (Operatora) musi obejmować swym zasięgiem co najmniej 90% terytorium Polski oraz wewnątrz budynków: 99-100 Łęczyca, M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, T. Kościuszki 33 i udostępniać następujące usługi:

a)      transmisja głosu w sieci GSM 900/1800

b)      połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych krajowych, międzynarodowe
i roamingowe,

c)      przesyłanie SMS

d)      przesyłanie MMS

e)      transmisja danych:

GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 Mhz

+HSDPA/HSUPA/UMTS 2100/900 Mhz

  1. 2.      Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej:

 

            Numery telefoniczne Zamawiającego zostaną przeniesione sukcesywnie w okresie                 od dnia zawarcia umowy, do sieci Operatora. Operator zagwarantuje przeniesienie usług od dotychczasowego Operatora do swojej sieci bez przerw w dostępności usług.

Liczba kart SIM/numerów telefonicznych użytkowanych obecnie w telefonii komórkowej oraz ich operatorzy z datą zakończenia obecnych umów dostępna jest w siedzibie Zamawiającego na wniosek oferenta:

PLUS GSM  – 51, w tym: 1 - Internet bezprzewodowy

  1. Ustalono następujące taryfy czasowe dla dotychczas używanych numerów telefonicznych:

Rodzaje wymaganych abonamentów:

3.1.                                             Taryfa 1 – wspólny pakiet kwotowy dla wszystkich kart SIM obejmujący połączenia do wszystkich sieci komórkowych (w tym SMS, MMS) i numery stacjonarne, nie większy jednak niż 30,00zł/m-c netto za każdy numer.

Pakiet Kwotowy może być wykorzystywany przez wszystkie karty SIM przypisane do konta Abonenta i wykorzystywany jest jako pierwszy.

Niewykorzystana część pakietu kwotowego jest przenoszona na następny cykl rozliczeniowy i jest do wykorzystania w pierwszej kolejności, czyli przed kwotą pakietu kwotowego z bieżącego cyklu rozliczeniowego; liczba 50 szt.

Po wykorzystaniu pakietu kwotowego opłaty będą naliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy.

3.2.                                             Internet mobilny - (Internet bezprzewodowy) – dostęp do mobilnego Internetu w technologii co najmniej +HSDPA z gwarancją prędkości do wyczerpania limitu (minimum 1,5 GB odebranych lub wysłanych danych, po przetransmitowaniu których w jednym okresie rozliczeniowym może nastąpić zmiana parametrów technicznych pakietowej transmisji danych bez dodatkowych opłat); liczba 1 szt.

 

L.p.

Rodzaj abonamentu

Liczba abonamentów

1.

Taryfa 1

50

2.

Internet mobilny

1

 

Razem:

51

 

  1. 4.      Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni: dostawę aparatów telefonicznych o parametrach nie gorszych : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 – 3szt, Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 3G – 1szt, Nokia N206 – 47szt.

 

  1. 5.      Ilość numerów telefonicznych w trakcie trwania umowy może ulec zmianie:

a)      zmniejszenie ilości numerów poprzez wykonanie cesji na osoby prywatne w ilości nie większej niż 20% numerów telefonicznych w okresie trwania umowy.

 

  1. 6.      Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni:

6.1.       miesięczny pakiet kwotowy obejmujący połączenia krajowe ze wszystkimi operatorami, w tym również telefonii stacjonarnej oraz wiadomości tekstowe (SMS).

6.2.       naliczanie sekundowe od początku połączenia (1s/1s) podczas wykonywania rozmów krajowych,

6.3.       przechodzenie niewykorzystanych minut na następny okres rozliczeniowy i ich rozliczanie w pierwszej kolejności w następnym okresie rozliczeniowym,

6.4.       bezpłatna aplikacja do obsługi kont abonenckich dostępna za pośrednictwem Internetu, uwierzytelniana poprzez podanie login’u, hasła. Aplikacja winna zapewniać np. podgląd zobowiązań finansowych za świadczone usługi i zakupiony sprzęt, wgląd do systemu bilingowego, uruchamianie na bieżąco usług dodanych, np. roaming i połączenia międzynarodowe,

6.5.       biling szczegółowy dla wszystkich numerów telefonicznych w formie elektronicznej,

6.6.       możliwość bezpłatnego uruchomienia roamingu, bezpłatna usługa poczty głosowej, identyfikacji numeru rozmówcy,

6.7.       możliwości wykonywania połączeń międzynarodowych,

6.8.       Dostęp do informacji o stanie konta abonenta (wykorzystane minuty, naliczone opłaty),

6.9.       Stałego opiekuna klienta wyznaczonego do bieżących kontaktów z osobą z ramienia Zamawiającego przez czas trwania umowy.

6.10.   Zasady uiszczania zapłaty: za abonament płatność z góry, za wykorzystane minuty i inne zdarzenia – z dołu – po każdym okresie rozliczeniowym świadczenia usługi w terminie 14 od daty wystawienia faktury.

  1. 7.      Inne wymagania

7.1.       Zamawiający zakłada, że w razie potrzeby będzie korzystał z połączeń międzynarodowych oraz z usług dodatkowych np. MMS, roamingu, transmisji danych. Usługi te będą rozliczane na podstawie cennika Wykonawcy załączonego do oferty.

7.2.       Wykonawca umożliwi dodanie usługi sieci korporacyjnej (firmowej) pomiędzy numerami telefonicznymi Zamawiającego należącymi do sieci Wykonawcy. Za połączenia w ramach sieci firmowej/korporacyjnej Wykonawca nie będzie pobierał żadnej opłaty,

7.3.       Wykonawca umożliwi dodanie pakietów internetowych dla wybranych kart SIM,

7.4.       Wykonawca umożliwi dodanie usługi bezpłatnych połączeń krajowych,

7.5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegocjacji cen w przypadku gdy Urząd Komunikacji Elektronicznej określi nowe zasady rozliczeń połączeń pomiędzy operatorami sieci komórkowych w Polsce.

7.6.       W przypadku złożenia zawiadomienia o uszkodzeniu karty SIM do godz. 14.00 (włącznie) Operator w ciągu 24 godzin od przyjęcia zawiadomienia (pisemnie, faksem, mailem) o uszkodzeniu dostarczy nową kartę SIM. W przypadku złożenia zawiadomienia po godz. 14.00 Operator dostarczy nową kartę SIM w ciągu 48 godzin.

7.7.       Wykonawca w ciągu 3 dni od opublikowania wyniku zapytania zademonstruje działanie usług . Odbędzie się to w 2 wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach ( wewnątrz budynku Ratusza – Plac Tadeusza Kościuszki 33, wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego ul. M. Konopnickiej 14).

Zademonstrowanie działania  usług będzie  polegało na:

  • Nawiązaniu rozmowy telefonicznej,
  • wskazanie siły sygnału (co najmniej 50% 3G),
  • zademonstrowanie jakości połączenia.

2) Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące.

3) Okres gwarancji:

Gwarancja na dostarczone aparaty telefoniczne i wszystkie akcesoria udzielona zostanie na warunkach określonych przez producenta. Okres gwarancji będzie liczony od czasu wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

4) Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 28.02.2014r.  godzina 11:00.

a) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli bez otwierania. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

b) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.

d) Wykonawca nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

f) W przypadku gdy oferta zawiera braki lub błędy, Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne nieistotne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz wzywa Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

g) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wybory na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.

5) Termin otwarcia ofert: 28.02.2014r.  godzina 11:15.

6) Warunki płatności: załącznik nr 2 – wzór umowy.

7) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Bugajski , Tel. 24 721 03 27.

8) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9) . Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi ceny ściśle według Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK NR 1 zapytania. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie mogą być niższe od 0,01zł. netto.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur

Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z

realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

5. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

10. Treść oferty: załącznik nr 1 do zapytania

11. Kryterium oceny ofert.

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona  oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Lp

Kryterium

Znaczenie w %

Opis

 

a)

Cena (Kc)

100

cena za całość usługi określonej w

przedmiocie zamówienia (podana przez

wykonawcę w zł. brutto)

 

 

Przy czym, kryterium to będzie wyliczone wg następującego wzoru:

 

a) Kryterium ceny (Kc) - znaczenie 100 %

 

Kc = (K1 + K2) x 100

 

gdzie:

 

K1 = (Kn : Kb) x 0,95

o wskaźniku 0,95

 

 

 

K2=(Cn : Cb) x 0,05

o wskaźniku 0,05

 

 

 

Gdzie:

Kn – najniższa wartość „A” wśród badanych ofert;

Kb – wartość „A” oferty badanej.

Przy czym:

 

 

 

Gdzie:

Cn – najniższa cena brutto

za minutę połączenia do

wszystkich krajowych sieci

komórkowych spośród

wszystkich ofert;

Cb – cena brutto za minutę

połączenia do wszystkich

krajowych sieci komórkowych oferty badanej.

 

A = (24xA1+A2)

A1 – abonament miesięczny

brutto oferty badanej

(jednostkowy abonament

miesięczny brutto za 51

kart SIM, dla całej

wewnętrznej sieci

Zamawiającego)

A2 – łączna kwota brutto za wszystkie

oferowane aparaty telefoniczne

(51 szt.) w badanej ofercie

 

     

 

 

Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca wynosi 100.

3) Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy wg. wzoru:

W = Kc

4) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień     dotyczących treści złożonych ofert.                                

 

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdyż przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku należy do oferty dołączyć: aktualny (ważny) wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.);

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których jest mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań i dokumentów w zakresie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5 .

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
Załącznik nr 1
Dodany: 24.02.2014 godz. 7:29
 
Załącznik nr 2
Dodany: 24.02.2014 godz. 7:29
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 05.03.2014 godz. 11:30
 Ostateczny termin składania ofert:
 28 2014Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 2014 godz. 07:28
Liczba odsłon:
  430 od 24 2014 godz. 07:28  (średnio 1.32 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl