0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony - usługi - `Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi na terenie miasta Łęczycy`RK.341/1/2005
ZP-200 Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Gmina Miasto Łęczyca, Urząd Miasta Łęczyca,
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, woj. Łódzkie,
tel. (0-24) 721-03-00, fax (0-24) 721-03-01,
e-mail: wydzialrozwoju@wp.pl http://www.leczyca.info.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Bogusława Dyjaczyńska (pokój 37)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje Taki jak w pkt. I.1

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Taki jak w pkt. I.1

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Taki jak w pkt. I.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego "Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi na terenie miasta Łęczycy"

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i mieszkaniowym zasobem gminy na terenie miasta Łęczyca wraz z prowadzeniem zastępstwa inwestycyjnego w przypadku remontów lub robót budowlanych w zarządzanych budynkach

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Łęczyca,

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 70.33.00.00-3; Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) > 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
data rozpoczęcia: 01-11-2005 r.
data zakończenia: 31-10-2008 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium 30.000,00 zł

III.2) Informacje dot. sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryby udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy) - nie dotyczy

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) - nie dotyczy

IV.2) Kryteria oceny ofert Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
Cena - 80%
Liczba licencjonowanych zarządców - 10%
Zarządzana powierzchnia - 10%

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 21-10-2005 r.; Cena - 0,00 zł

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 21-10-2005 r.; godz. 10:30

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 21-10-2005r., godz.: 11:00
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, sala nr 27

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej? Nie

V.2) Data wysłania ogłoszenia 31-08-2005 r.
Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 2005 godz. 09:16
Liczba odsłon:
  20 od 31 2005 godz. 09:16  (średnio 1 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl