0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OGŁOSZENIE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w ŁęczycyŁęczyca, dnia 07.11.2014r.

OGŁOSZENIE

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

tel. (024) 721 03 00 , fax (024) 721 03 01

e-mail: msmal@leczyca.info.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Rodzaj zamówienia: dostawa.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ilości 38 sztuk.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, pok. Nr 20  lub telefonicznie pod numerem tel. 024 721 03 00. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

Magdalena Smal

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 02.12.2014r.


4. Oferta winna zawierać:

Prawidłowo wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1).

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca,
ul. M. Konopnickiej 14, pokój 15 osobiście, pocztą lub przesłać faksem  na nr (024) 721 0301 w terminie do dnia 21.11.2014 r. roku do godz. 1530.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.leczyca.info.pl.

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 07.11.2014 godz. 15:39
 Ostateczny termin składania ofert:
 21 2014 godz. 15:30Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 2014 godz. 15:39
Liczba odsłon:
  259 od 7 2014 godz. 15:39  (średnio 1.24 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl