0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Numer: MOPS.271.1.2015


Nr MOPS.271.1.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

 

 

w związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami)zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw usług żywieniowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łęczycy.

                                     ( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
Tel./fax (0-24) 721-23-71
Adres e-mail: mops2@poczta.onet.pl

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy.
 2. Zakres usługi:

przygotowanie i wydanie jednego gorącego dwudaniowego posiłku obiadowego dziennie o kaloryczności i gramaturze odpowiedniej dla osób dorosłych, w dni robocze od poniedziałku do piątku, tj. maksymalnie 9 600 obiadów w skali 12 m-cy, osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przyznał im to świadczenie.

 1. Zamawiający będzie podawał Wykonawcy informacje co do ilości posiłków obiadowych, do 30-go dnia każdego miesiąca, na kolejny miesiąc.
 2. Posiłek obiadowy obejmuje:

1) gorącą zupę obiadową (min. 300ml),

2) gorące danie obiadowe: ziemniaki / kasza / ryż / makaron (min. 300g) + przetwory mięsne lub ryby (min. 150g) + surówki (min. 100g) z uwzględnieniem warzyw sezonowych lub potrawy mączne, np. naleśniki, pierogi itp. (min. 400g).

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków w uzgodnionych godzinach, osobom uprawnionym.
 2. Wydawanie posiłków Wykonawca realizuje w lokalu znajdującym się na terenie miasta Łęczyca, umożliwiającym spożycie posiłków na miejscu (jadalnia).Lokal powinien być dopuszczony do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
 3. Wykonawca dysponuje lokalem, w którym będą przygotowywane posiłki (kuchnia), dopuszczonym do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W przypadku konieczności transportu posiłków do miejsca ich wydawania, Wykonawca powinien dysponować środkiem transportu dopuszczonym do przewozu żywności przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
 4. Temperatura, gramatura i kaloryczność dostarczanych posiłków powinna być zgodna z obowiązującymi normami.
 5. Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków odbywało się na bieżąco, z produktów świeżych, w I gatunku (tzn. o charakterystycznej barwie i zapachu, bez odkształceń, nie uszkodzonych mechanicznie przez szkodniki), zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2010r., Nr 136, poz. 914 ze zm. ) oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 6. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na przygotowywanie posiłków.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z protokołu kontroli Sanepidu, w zakresie jakim to wynika z realizacji przedmiotu umowy.
 8. Wykonawca będzie zobowiązany przechowywać próbki poszczególnych potraw zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914 z późn. zm).
 9. UWAGA ! Wykonawca poniesie wszelkie koszty finansowe związane z przygotowaniem posiłków stanowiących próbki dla Sanepidu.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy oraz materiałów, produktów i urządzeń użytych do jego realizacji.
 11. Podana liczba posiłków jest liczbą szacunkową, Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych usług (za faktycznie wydaną ilość posiłków w danym miesiącu).
 12. Zakwestionowane pod względem jakościowym lub ilościowym posiłki podlegają wymianie na koszt Wykonawcy.
 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.
 14. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.III. Termin realizacji zamówienia: od 4 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert: Cena jest jedynym kryterium oceny ofert (100% -cena)

Zamawiający dokona wyboru oferty, której cena brutto za 1 świadczenie będzie najniższa (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia).

 

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
 3. Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
 7. Zaparafowanie każdej ze stron umowy (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego).

 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć z dopiskiem na kopercie „Przygotowanie wyżywienia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”

a)      osobiście w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, ul. Ozorkowska 8 - sekretariat pokój nr 2,

b)      przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ozorkowska 8, 99-100 Łęczyca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2015 roku do godziny 14:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferenci o rozstrzygnięciu postępowania zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.mopsleczyca.pl

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego),

b)      kalkulacja kosztów wyżywienia

c)      dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa

d)      decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji posiłków. Decyzja dotyczy obiektu, w którym będą przygotowywane posiłki.

e)      oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego).

f)       zaparafowana umowa (zał. nr 3 do Zapytania Ofertowego).

 

 

Łęczyca, dnia 18.11.2015 r.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

 

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Łęczycy

 

Iwona Porczyńska


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


OFERTA
Dodany: 18.11.2015 godz. 14:05
 
OŚWIADCZENIE DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dodany: 18.11.2015 godz. 14:05
 
UMOWA
Dodany: 18.11.2015 godz. 14:05
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dodany: 11.12.2015 godz. 13:40
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 2015Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Andrzej Bugajski dnia 18 2015
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2015 godz. 14:05
Liczba odsłon:
  796 od 18 2015 godz. 14:05  (średnio 2.15 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl