0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE na: Dostawę paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w ŁęczycyŁęczyca, dnia 09.11.2016r.

ZP.OK.226.277.2016

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na: Dostawa paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy

  1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek świątecznych dla emerytów
i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy w ilości 39 sztuk.

  1. Termin realizacji zamówienia: 02 grudnia 2016 roku.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy w terminie do dnia 25.11.2016r. godzina 15.00.

a) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

4. Termin otwarcia ofert: 25.11.2016r. godzina 15:15.

5. Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury VAT.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Smal- Jatczak
tel. (24)721-03-21.

7. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego
oraz musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

2. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

4. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę ściśle według Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK
NR 1 zapytania.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika
z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty
i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

5. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9. Treść oferty: załącznik nr 1 do zapytania.

 

 

Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Urząd Miejski w Łęczycy

ul. M. Konopnickiej 14

99-100 Łęczyca

  1. Nawiązując do zapytania cenowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 na dostawę paczek świątecznych dla emerytów i byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
  2. Ceny jednostkowe netto określone poniżej, obejmują wszystkie czynności konieczne do zrealizowania usługi.

 

Lp

Nazwa

Jm

Ilość

Cena netto

Cena brutto

1

Ciastka Happy Moka 140g

szt

1

   

2

Delicje pomarańcz.147g*24szt

szt

1

   

3

Jeżyki paczk. classik 140g*20szt

szt.

1

   

4

Kawa Lawazza Oro (puszka)*6szt

szt

1

   

5

LaFesta/Decomor.KARTON 20X25g

szt

20

   

6

Lipton herb.exp.(100szt)duża   *8szt/

szt.

1

   

7

Milka 90g triple caramel

szt

1

   

8

Pierniczki Śliwkowe SK 160g*12szt

szt.

1

   

9

Rozp.100g Kronung      *6szt

szt.

1

   

10

Śliwka w czekol. Pflaume 200g

szt

1

   

11

ŚwGO bomb.Złote Praliny 294g*12szt

szt

1

   

12

ŚwKopernik pierniki w białej cz - cz.porze 150g

szt

1

   

13

Tagoo rurki waflowe w czek. 210g

szt

1

   

14

TToffife125g*15szt

szt.

1

   

15

Wiśnie w czekoladzie BK 160g*40szt

szt

1

   

Łączna wartość zamówienia:

1.cena netto ......................................... zł

(słownie: ................................................................................................................)

2. cena brutto .........................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

3. w tym VAT ..........................................zł

(słownie: .................................................................................................................)

§ 2

  1. Realizacja: 02.12.2016r.

§ 3

Płatność nastąpi w terminie 14 dni po przedstawieniu faktury Zamawiającemu.

 

( pieczątka imienna – podpis oferenta i data)

 

10. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  • ofertę cenową – załącznik nr 1.

 

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
 i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bip.leczyca.info.pl.

 

Sporządził: Magdalena Smal- Jatczak            

 

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu

 

Ostateczny termin składania ofert:
 25 2016Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2016 godz. 13:34
Liczba odsłon:
  491 od 14 2016 godz. 13:34  (średnio 2.48 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl