0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE Zaproszenie do składania ofert cenowych - wybór wykonawcy w zakresie działań gospodarki nieruchomościami.Łęczyca, dnia 8 lutego 2017 r.

ZP.226.49.2017.GP

 

       ZAPYTANIE CENOWE                  

1. Zamawiający:

Gmina - Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14,
99-100 Łęczyca, zaprasza do składania ofert na:

1)  Przedmiot zamówienia:

Określenie wartości nieruchomości położonych na terenie miasta Łęczyca niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w roku 2017.

 Zakres rzeczowy zamówienia:

Część 1. Określenie wartości nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z wyodrębnieniem wartości ułamkowej części gruntu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicą lub komórką) – około 50  lokali (w ilości według zlecenia składanych wniosków przez najemców).

Część 2.  Określenie wartości nieruchomości zabudowanych – 3 nieruchomości.

Część 3. Określenie  wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych (składających się  z jednej lub kilku działek uregulowanych w jednej księdze wieczystej) – około 3 nieruchomości.

Część 4.

4.1. Określenie wartości nieruchomości gruntowych (składających się z jednej lub kilku działek uregulowanych w jednej księdze wieczystej) w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (dot. nieruchomości odrębnie usytuowanych) -  około 10 nieruchomości.

4.2. Określenie wartości prawa wieczystego użytkowania do przekształcenia tego prawa
w prawo własności (w przypadku złożenia wniosku przez użytkownika wieczystego któremu została zaktualizowana opłata) - około 3 nieruchomości.

4.3. Określenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych (składających się
 z jednej lub kilku działek uregulowanych w jednej księdze wieczystej)  z uwzględnieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności -  około 4 nieruchomości.   

4.4 Określenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – około 3 nieruchomości.

Część 5.  Określenie wartości służebności przesyłu w związku z lokalizacją urządzeń liniowych – około 2 nieruchomości.

Część 6. Określenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – około 15 działek w jednym kompleksie (uregulowanych w jednej księdze wieczystej).

2)  Termin wykonania usługi:

- w części 1 wynosi 14 dni od dnia otrzymania zlecenia (sukcesywnie wg składanych wniosków)

- w części: 2, 3, 4, 5, 6 – 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.

3) Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy

Zakończenie –  31.12.2017 r.

4) Okres gwarancji: nie dotyczy.

5) Sposób przygotowania oferty:

5.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem: „ Sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 r.”

Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz „oferta wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego,

b) kserokopię uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą i pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta),

c) oryginał lub kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany oraz potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem, opatrzony aktualna datą i pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta),

d) wykaz wycen sporządzonych w okresie ostatnich 2 latach

5.2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.3. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

5.5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
 z oryginałem przez Wykonawcę.

5.6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego,  a także w przypadku braku środków finansowych.

6) Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę ceny dla każdego zakresu rzeczowego należy składać na formularzu „oferta wykonawcy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego wraz
z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14,
99-100 Łęczyca, Kancelaria Urzędu – parter, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.

7) Termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 3 marca 2017 r.  o godzinie 14.30.

8) Warunki płatności:

Za wykonane wyceny Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wynagrodzenie każdorazowo po określeniu wartości nieruchomości w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.  

9) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maria Gruszczelak, nr tel. 24 721 03 33; Sylwia Andrysiak, nr tel. 24 721 03 30.

10) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

- na część 1 zamówienia

- od 2 do 6 części zamówienia

2) W  części  1 zamówienia zamawiający udzieli zlecenia temu wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie danej usługi.    

3) Podstawą ubiegania się o udzielenie zamówienia w części od 2 do 6 jest złożenie ofert cenowych oddzielnie dla każdej usługi. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie najniższej ceny brutto powstałej z zsumowania cen części od 2 do 6.

2. Treść oferty: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Sprawę prowadzi: Sylwia Andrysiak

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Tel. (24) 7210330

Pod względem merytorycznym: Maria Gruszczelak  


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 09.02.2017 godz. 13:07
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 09.03.2017 godz. 13:35
 Ostateczny termin składania ofert:
  3 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 13:06
Liczba odsłon:
  1612 od 9 2017 godz. 13:06  (średnio 7.62 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl