0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego 

 Łęczyca, dnia 17.08.2017r.

ZP.IR.226.33.2017

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego
 2. Przedmiot zamówienia

Klasyfikacja zamówienia wg CPV:  71 52 0000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane:

a) roboty dachowe

b) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

c) roboty wykończeniowe zewnętrzne

d) stolarka drzwiowa wewnętrzna

e) zagospodarowanie terenu

f) zieleń i zagospodarowanie terenu

g) dolne źródło pompy ciepła

h) instalacje wodno - kanalizacyjne

i) instalacje wentylacji

j) instalacje elektryczne

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego. Budynek, którego zrealizowanie stanowi przedmiot zamówienia – został zaprojektowany jako budynek pasywny. Zamawiający podkreśla, że budynek pasywny to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych. W związku z powyższym w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia protokołu oraz wyniku z testu szczelności o wartości max.n50 = 0,3/h wykonanej zgodnie z normą PN-EN 13829:2002. Jest to jeden z pierwszych warunków określonych przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w oświadczeniu w celu otrzymania przez Zamawiającego certyfikatu.

2. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2.  protokolarny odbiór dokumentacji projektowej,
 3.  reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,
 4.  wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  inwestycji,
 5. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,
 6. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
 7.   rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,
 8.  rzeczowe i  finansowe rozliczenie robót budowlanych,
 9.  zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,
 10. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,
 11. sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,
 12. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
 13. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót po zakończeniu robót
 14. zapoznanie się z terenem inwestycji , jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,
 15. udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
 16. sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
  1.  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
  2.  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  3.  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział                          w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
  4.  sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
  5. kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
  6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilość, jakość, wartość robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;
  7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy ( w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;
 17. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
 18. branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
 19. sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;
  1. Termin wykonania zamówienia:
 1.   Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  protokolarnego przekazania terenu budowy do zakończenia inwestycji.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.11.2017 roku;

Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie.

2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

3. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

4. Miejsce wykonania zamówienia: Łęczyca, ul. Słowackiego .

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dotyczącą ww. robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej: http://bip.leczyca.info.pl/index.php?p=tender&det=733

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 25.08.2017r. godzina 09:00.

a) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli bez otwierania. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

b) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.

d) Wykonawca nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

f) W przypadku gdy oferta zawiera braki lub błędy, Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne nieistotne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz wzywa Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

g) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.

4.  Termin otwarcia ofert:  25.08.2017r. godzina 09:15.

5.  Warunki płatności:

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Olga Kubas tel. (24)721-03-45, Robert Durys (24)721-03-44,

7.  Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania cenowego oraz musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie  z napisem – Oferta na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego .

2. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

3. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

8. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postepowanie bez podania przyczyny.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę ściśle według Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK NR 1 zapytania.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221  późn. zm.).

5. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Oferta z rażąco niską ceną:

Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może żądać w szczególności złożenia kalkulacji obliczenia ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki wpływające na obniżenie ceny, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, koszty pracy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Treść oferty: załącznik nr 1 do zapytania.

11. Kryterium oceny ofert.

1. Zamawiający dokona  wyboru najkorzystniejszej  oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:

1. cena – 80%,

2. ilość proponowanych pobytów na budowie w tygodniu - 20%. Pobyty koordynatora na terenie budowy należy potwierdzić poprzez podpisanie listy obecności. Zamawiający po podpisaniu umowy wskaże miejsce,  w którym będzie znajdować się lista obecności. 

Wykonawca zobowiązany jest do pobytu na budowie minimum raz w tygodniu.

1. Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 80  punktów.

    Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego

     wzoru:

           Cn                                                                 

C = ------------x 80

           Cob

gdzie:

C        -  liczba punktów za kryterium  cena

Cn     -   najniższa cena brutto

Cob    -  cena brutto  za wykonanie usługi oferty badanej

 

2. Za  ilość proponowanych pobytów na budowie Wykonawca  może otrzymać maksymalnie  20  punktów i tak:

za 1 pobyt    w tygodniu można uzyskać       0 punktów

za 2 pobyty  w tygodniu  można uzyskać    10 punktów

za 4 pobyty  w tygodniu można uzyskać     20 punktów

Punkty uzyskane przez ofertę zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:

Su= C+Cza

gdzie

Su -  suma punktów wg przyjętych kryteriów;

C - liczba punktów za kryterium cena

Cza  -  liczba punktów za  pobyt na budowie

3.  Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

4. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku.

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Tabela Nr 1

Lp.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Praktyka jako inspektor nadzoru                              (w latach)

 

Uprawnienia budowlane

wykonywania samodzielnych  funkcji w budownictwie

 1.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

 

1

 

 3

 

Uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

 1.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

1

 

3

Uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

 

1

 

3

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru  powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2017  poz. 1333 ).Kandydata na stanowisko z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą "spełnia / nie spełnia".

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

13.  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • ofertę cenową – załącznik nr 1
 • aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2
 • Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3

» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 18.08.2017 godz. 14:46
 
załącznik nr 2
Dodany: 18.08.2017 godz. 14:46
 
załącznik nr 3
Dodany: 18.08.2017 godz. 14:46
 Ostateczny termin składania ofert:
 25 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 2017 godz. 14:46
Liczba odsłon:
  134 od 18 2017 godz. 14:46  (średnio 3.5 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl