0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pełnobranżowego modernizacji I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali Wielofunkcyjnej.

Numer: ZP. IR.226.319.2017


                                                                                           

                                                          ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Miasto Łęczyca zwraca się z zapytaniem cenowym na „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pełnobranżowego modernizacji I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali Wielofunkcyjnej”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pełnobranżowego remontu I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali Wielofunkcyjnej.

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przygotowanie koncepcji modernizacji I piętra budynku i przedłożenie jej do akceptacji zamawiającego,
 2. Wykonanie inwentaryzacji I piętra budynku
 3. Wykonanie opinii Technicznej na temat stanu I piętra budynku
 4. Opracowanie (dotyczy I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy):
 1. Projektu budowlano - wykonawczego architektonicznego
 2. Projektu budowlano - wykonawczego konstrukcyjnego
 3. Projektu budowlano – wykonawczego instalacji elektrycznych
 4. Projektu budowlano – wykonawczego instalacji ppoż.
 5. Projektu budowlano – wykonawczego instalacji wodno – kanalizacyjnej
 6. Projektu budowlano – wykonawczego instalacji c.o.
 7. Projektu budowlano – wykonawczego wentylacji mechanicznej
 8. Projekt technologiczno – wykonawczy nagłośnienia sceny, oświetlenia scenicznego, regulowanego oświetlenia widowni
 9. Opracowanie aranżacji wnętrz
 10. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 11. Opracowanie przedmiarów robót
 12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich
 13. Sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 14. Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów, uzgodnień i decyzji wymaganych prawem
 15. Opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez określenie dla materiałów lub urządzeń ich minimalnych parametrów. Podanie przez Wykonawcę w opracowaniu znaków towarowych, patentów czy pochodzenia bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia nie zostanie dostatecznie opisany za pomocą dokładnych określeń Zamawiający uzna za wadę opracowania.
 16. Powyższe opracowania należy wykonać:

- część projektową w 6 egz.

- część kosztorysową w 4 egz.

- wykonanie wszystkich ww. opracowań w formie elektronicznej w 1 egz. (zapisanych w formacie pdf.)

            3. Dokumentację należy opracować zgodnie z zachowanie poniższych przepisów:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332);                  

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).    

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.).                                                    

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389 ze zm.)                                                                                                                                    

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2015r. poz 1554 ).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.).  

- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 poz. 611).                                                                                                                                                             

- Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.

III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Miejsce wykonania zamówienia: miasto Łęczyca.

2) Wymagany termin realizacji:   

–  do 15 listopada 2017 roku.

IV. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie: Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty  do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty. 
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena. 
 4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy. 
 7. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
 8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może  zmodyfikować  treść  zapytania  ofertowego.  Dokonana  modyfikacja  zostanie  niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
 10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna  ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego. 
 11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 12. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.  
 13. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2017r. do godz. 11:00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego pełnobranżowego modernizacji I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali Wielofunkcyjnej” oraz  nazwą  i  dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę wykonawcy).
 14. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie/ mailowo.
 15. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda załączenia do oferty:
  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  3. dokumenty w postaci referencji lub poświadczeń, potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania,
  4. wykaz osób, które będą brały udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału  w postępowaniu nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował:
 1. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;
 2. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,
 3. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacji,
 4. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

wraz z udokumentowaniem posiadanych przez nią uprawnień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania,

17. Do oferty należy załączyć zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017r. godzina 11:00.

KONTAKT Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze złożeniem ofert należy kierować na adres e-mail: okubas@leczyca.info.pl.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 • zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  z niniejszego postępowania,
 • nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu odpowiednia wagę procentową

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena brutto za realizację zamówienia( C )

60 %

60 punktów

2.

Skrócenie terminu wykonania zamówienia

40 %

40 punktów

 1. Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena":

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

             

Pi (C) =       Cmin  / Ci  X   100 ( C)  X 60 %

                   

 

gdzie:

 

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena";

Cmin

cena najniższej oferty ;

Ci

cena oferty rozpatrywanej;

C

znaczenie kryterium "Cena".

 

3. Zasady oceny ofert wg kryterium "Skrócenie terminu wykonania zamówienia": W tym kryterium Wykonawca otrzyma 40 punktów za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 15 dni i wiecej, za skrócenie terminu wykonania zamówienia o mniej niż 15 dni wykonawca otrzyma 0 punktów.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

VIII. UWAGI

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Miasto Łęczyca zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Załącznik nr 1
Dodany: 23.08.2017 godz. 15:02
 
Załącznik nr 2
Dodany: 23.08.2017 godz. 15:02
 
Załącznik nr 3
Dodany: 23.08.2017 godz. 15:02
 
Załącznik nr 4
Dodany: 23.08.2017 godz. 15:04
 
Załącznik nr 5
Dodany: 23.08.2017 godz. 15:04
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 01.09.2017 godz. 15:26
 Ostateczny termin składania ofert:
 31 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2017 godz. 15:02
Liczba odsłon:
  154 od 23 2017 godz. 15:02  (średnio 4.17 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl