0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LVI/334/2017 LVIw sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. 26.09.2017  ?  
LV/332/2017 LVw sprawie uchylenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar – Błaszczyk28.08.2017  ?  
LV/318/2017 LV w sprawie zmiany nazw ulic28.08.2017  ?  
LIII/299/2017 LIIIw sprawie zmiany uchwały nr LI/296/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej. 22.06.2017  ?  
LI/294/2017 LIw sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017. 06.06.2017  ?  
XLVIII/283/2017 XLVIIIo zmianie uchwały nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. 06.04.2017  ?  
XLVIII/277/2017 XLVIIIw sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/224/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany „Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy”. 06.04.2017  ?  
XLIII/247/17XLIIIw sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Łęczycy.30.01.2017  ?  
XXXVIII/226/16XXXVIIIw sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. 21.11.2016  ?  
XXXVIII/225/16XXXVIIIw sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca. 21.11.2016  ?  
XXXVIII/224/16XXXVIIIw sprawie zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy. 21.11.2016  ?  
XXXVIII/223/16XXXVIIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIX/144/16 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca. 21.11.2016  ?  
XXXVII/208/16XXXVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 485.18.10.2016  ?  
XXXVII/207/16XXXVIIw sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków18.10.2016  ?  
XXXV/197/16XXXVw sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy 13.09.2016  ?  
XXXIII/191/16XXXIIIw sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy10.08.2016  ?  
XXXII/180/16XXXIIw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi08.07.2016  ?  
XXXII/179/16 XXXIIw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej Miasta Łęczyca. 08.07.2016  ?  
XXX/168/16XXXw sprawy zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy09.06.2016  ?  
XXX/165/16XXXpodjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy09.06.2016  ?  
XXX/164/16XXXw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddanej w najem na czas oznaczony. 09.06.2016  ?  
XXIX/148/16XXIXw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kom23.05.2016  ?  
XXIX/147/16XXIXw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi23.05.2016  ?  
XXV/132/16 XXVw sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na04.03.2016  ?  
XXIV/128/16XXIVw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 21/22, zwolnienie z obowiązku zbycia w/w nieruchomości w drodze przetargu oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych09.02.2016  ?  
XXIV/123/16XXIVw sprawie uchwały Nr XIX/98/15 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca”.09.02.2016  ?  
XXIII/122/16XXIIIw sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łęczycy nr XIX/112/15 z dnia 30 listopada 2015r. w spr28.01.2016  ?  
XXII/117/15XXIIW sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.20129.12.2015  ?  
XIX/112/15XIXw sprawie rozpatrzenia wezwania Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XVII/94/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie usta30.11.2015  ?  
XIX/098/15XIXw sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca”, 30.11.2015  ?  
XVIII/97/15XVIIIW sprawie wyrażenia zgody na powiększenie istniejącego Kompleksu 1 Podstrefy Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Łęczyca. 20.11.2015  ?  
XVII/92/15XVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 29.10.2015  ?  
XI/54/15XIw sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Łęczyca. 29.06.2015  ?  
IV/17/14IVw sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasta Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste 29.12.2014  ?  
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl