0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Organizacyjne

UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LIV/315/2017 LIVw sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar – Błaszczyk.31.07.2017  ?  
LII/297/2017LIIzwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym02.06.2017  ?  
XLIX/284/2017XLIXw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli procedur dotyczących korzystania z samochodu osobowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz wyjaśnienia okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego Ur20.04.2017  ?  
XLIII/254/17XLIIIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej06.02.2017  ?  
XLIII/250/17XLIIIw sprawie zmian Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z30.01.2017  ?  
XXXVIII/228/16XXXVIIIw sprawie rozpatrzenia wezwania pełnomocnika Burmistrza Miasta Łęczycy kierowanego do Rady Miejskiej w Łęczycy o usunięcie naruszenia prawa dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXV/201/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagro21.11.2016  ?  
XXXVIII/227/16XXXVIIIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łęczycy przez Burmistrza Miasta Łęczyca. 21.11.2016  ?  
XXXVI/204/16XXXVIPodjęcie uchwały w sprawie złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu. 04.10.2016  ?  
XXXV/200/16XXXVo zmianie Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego13.09.2016  ?  
XXXV/199/16XXXVo zmianie Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego13.09.2016  ?  
XXXIII/193/16XXXIIIw sprawie powołania Skarbnika Miasta Łęczyca10.08.2016  ?  
XXXIII/192/16XXXIIIw sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łęczyca 10.08.2016  ?  
XXXI/177/16XXXIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej27.06.2016  ?  
XXX/167/16XXXw sprawie zmiany uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego 09.06.2016  ?  
XXVIII/143/16XXVIIIw sprawie Apelu Rady Miejskiej w Łęczycy do Krzysztofa Lipińskiego Burmistrza Miasta Łęczyca o rezygnację z pełnionej funkcji17.05.2016  ?  
XXV/132/16 XXVw sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.2015 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na04.03.2016  ?  
XXIV/131/16XXIVw sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu pseudonim „Ziutek”. 09.02.2016  ?  
XXIV/130/16XXIVw sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy. 09.02.2016  ?  
XXIV/129/16XXIVw sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego. 09.02.2016  ?  
XXII/121/15XXIIW sprawie zmiany uchwały nr XX/114/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.29.12.2015  ?  
XX/114/15XXw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 201510.12.2015  ?  
XIX/113/15XIXw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy.30.11.2015  ?  
XIX/110/15XIXw sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.30.11.2015  ?  
XIX/109/15XIXw sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. 30.11.2015  ?  
XIX/108/15XIXw sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 30.11.2015  ?  
XVII/95/15XVIIw sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych. 29.10.2015  ?  
XVII/91/15XVIIw sprawie nawiązania przez Gminę Miasto Łęczyca współpracy partnerskiej z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. 29.10.2015  ?  
XVII/90/15XVIIo zmianie uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.29.10.2015  ?  
XVII/96/15XVIIw sprawie wyboru ławników. 29.10.2015  ?  
XVII/93/15XVIIw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego. 29.10.2015  ?  
XV/82/15XVW sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.30.09.2015  ?  
XV/81/15XVW sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.30.09.2015  ?  
XV/80/15XVO zmianie uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.30.09.2015  ?  
XV/79/15XVO zmianie uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczb i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.30.09.2015  ?  
XV/78/15XVO zmianie uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodnicz30.09.2015  ?  
XIV/71/15XIV w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej 09.09.2015  ?  
XIV/73/15XIV w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury powołania Przewodniczącego Rady 09.09.2015  ?  
XIV/72/15XIV w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego09.09.2015  ?  
XIV/69/15XIV w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 09.09.2015  ?  
XIV/68/15XIV w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników09.09.2015  ?  
XIV/67/15XIV w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.09.09.2015  ?  
XIII/64/15XIIIw sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych.24.07.2015  ?  
XIII/63/15XIIIw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie braku nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości wskazanej w skardze. 24.07.2015  ?  
XII/61/15XIIW sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy 17.07.2015  ?  
XII/60/15XIIW sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady 17.07.2015  ?  
XI/59/15XIw sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku. 29.06.2015  ?  
XI/58/15XIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.29.06.2015  ?  
XI/57/15XIpodjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego29.06.2015  ?  
XI/56/15XIpodjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.29.06.2015  ?  
X/48/15Xo zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego29.05.2015  ?  
X/44/15Xw sprawie zmiany uchwały nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia wspólnie z gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy działania „Ziemia Łęczycka” 29.05.2015  ?  
IX/43/15IXo zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego20.04.2015  ?  
IX/42/15IXo zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego20.04.2015  ?  
VIII/35/15VIIIo zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego23.03.2015  ?  
VIII/34/15VIIIo zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego23.03.2015  ?  
VIII/33/15VIIIw sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy zarządzonych na dzień 31 maja 2015r.23.03.2015  ?  
VIII/32/15VIIIw sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 23.03.2015  ?  
V/23/15Vw sprawie powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczyca28.01.2015  ?  
V/22/15Vw sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy28.01.2015  ?  
III/12/14IIIw sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego10.12.2014  ?  
III/11/14IIIw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego10.12.2014  ?  
III/10/14IIIw sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego10.12.2014  ?  
III/9/14IIIsprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego10.12.2014  ?  
III/8/14IIIw sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego10.12.2014  ?  
I/6/14Iw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy01.12.2014  ?  
I/5/14Iw sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wicprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy01.12.2014  ?  
I/4/14Iw sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej01.12.2014  ?  
I/3/14Iw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy01.12.2014  ?  
I/2/14Iw sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy01.12.2014  ?  
I/1/14Iw sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej01.12.2014  ?  
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl