0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Łęczyca
Inne

UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
LVI/337/2017 LVIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.26.09.2017  ?  
LIV/316/2017 LIVw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierząt. 31.07.2017  ?  
LIV/314/2017 LIVw sprawie zmiany uchwały nr LIII/300/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik R31.07.2017  ?  
LIII/305/2017 LIIIw sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2016. 22.06.2017  ?  
LIII/300/2017 LIIIw sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej – repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.22.06.2017  ?  
LII/298/2017LIIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy i powierzenia stanowiska dyrektora Hannie Pawłowskiej 02.06.2017  ?  
LI/296/2017 LIw sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej. 06.06.2017  ?  
XLV/262/2017XLVw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca28.02.2017  ?  
XLII/246/16XLIIw sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 201729.12.2016  ?  
XLII/245/16XLIIw sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 29.12.2016  ?  
XXXV/201/16XXXVw sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego13.09.2016  ?  
XXX/169/16XXXw sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/55/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności09.06.2016  ?  
XXX/163/16XXXw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca. 09.06.2016  ?  
XXVI/138/15XXVIW sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Łęczyca.08.03.2016  ?  
XXVI/137/16 XXVIW sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście na 2016 rok. 08.03.2016  ?  
XIV/74/15XIV w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy 09.09.2015  ?  
XIV/70/15XIV w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 09.09.2015  ?  
XIV/66/15XIV w sprawie wskazania Burmistrzowi Miasta Łęczyca kierunków działania w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń 09.09.2015  ?  
XIV/65/15XIV w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej numerem 471/109.09.2015  ?  
IX/41/15IXw sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r.20.04.2015  ?  
IX/40/15IXw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiktorowi Napiórze20.04.2015  ?  
IX/37/15IXw sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka"20.04.2015  ?  
VIII/30/15VIIIw sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Pana Michała Żymierskiego, pseudonim "Rola"23.03.2015  ?  
VIII/29/15VIIIw sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2015rok.23.03.2015  ?  
VIII/27/15VIIIw sprawie wystąpienia Gminy miasto Łęczyca ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej23.03.2015  ?  
VI/24/15VIw sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz 05.02.2015  ?  
V/21/15Vw sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/293/14 Rad28.01.2015  ?  
IV/15/14IVw sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja"Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej;Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integ29.12.2014  ?  
III/13/14IIIw sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa Lipińskiego10.12.2014  ?  
 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl