0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
V/33/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/419/05 Rady Miasta Łęczyca z dnia 23 listopada 200 5 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trTAK pokaż
V/34/07 w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, oTAK pokaż
V/35/07 w sprawie ustalenia na rok 2007 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wTAK pokaż
V/36/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007TAK pokaż
V/37/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęczycy w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoTAK pokaż
V/38/07 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/277/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta ŁęczycyTAK pokaż
V/39/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ŁęczycaTAK pokaż
V/40/07 w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Miasta ŁęczycyTAK pokaż
V/41/07 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania gminy Miasto Łęczyca w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Ziemi ŁęczyckiejTAK pokaż
V/42/07 W sprawie przeznaczenia środków, pochodzących z umorzenia pożyczki Nr 261/GW/P/2003 przez WFOŚ i GW w Łodzi, na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zbiornika małej retencji na bazie istniejących zalewów. Modernizacja cieku Czartówka"TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl