0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIII/145/12 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego korzystania mieszkańców Gminy Daszyna z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy TAK pokaż
XXIII/146/12 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w latach 2012-2015 Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXIII/147/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów,psychologóTAK pokaż
XXIII/148/12 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXIII/149/12 w sprawie zabezpieczenia środków finasowych na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca- ul.Staromiejska-etep I" wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wiololetniego pod nazwą "Narodowy program przebudoTAK pokaż
XXIII/150/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXIII/151/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2012rTAK pokaż
XXIII/152/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/4, położonej w Łęczycy przy ul Lotniczej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XXIII/153/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul Juliana Tuwima, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XXIII/154/12 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu prof. dr hab. Ryszardowi GrygielowiTAK pokaż
XXIII/155/12 w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl