0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVIII/254/14 w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Łęczyca „Dożywianie dzieci i uczniów”w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. TAK pokaż
XXXVIII/255/14 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy w zakresie dożywiania realizowanej w ramach programu: "Pomoc państwa w dożywianiu" w 2014 roku.TAK pokaż
XXXVIII/256/14 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatnej pomocy w zakresie żywienia osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, oraz zasad ustalenia odpłatności i trybu ich pobierania w 2014roku TAK pokaż
XXXVIII/257/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2014-2018TAK pokaż
XXXVIII/258/14 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegoTAK pokaż
XXXVIII/259/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020TAK pokaż
XXXVIII/260/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014rTAK pokaż
XXXVIII/261/14 w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2014 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w km 0+369 w m. Topola Królewska wraz z dojazdamiTAK pokaż
XXXVIII/262/14 wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/39/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych wTAK pokaż
XXXVIII/263/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w ŁęczycyTAK pokaż
XXXVIII/264/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 44TAK pokaż
XXXVIII/265/14 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl